Informacje dodatkowe

Polityka cookies w Banku Spółdzielczym w Narwi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Polityka cookies

 

Zasady ładu korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Narwi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawa Bankowego

 

Polityka informacyjna

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Polityki Banku Spółdzielczego w Narwi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Informacja podlegająca ujawnieniu za 2022 rok

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik nr 1 - Strategia zarządzania poszczególnymi ryzykami

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik nr 2

 

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową Banku

I półrocze 2022 roku

II półrocze 2022 roku

Suma bilansowa netto 62 203,93 tys.zł 63 071,35 tys.zł
Wynik finansowy brutto 857,52 tys.zł 2 059,14 tys.zł
Wynik finansowy netto 777,12 tys.zł 1 883,88 tys.zł
Fundusze własne 9 924,17 tys.zł 9 917,54 tys.zł
Łączny współczynnik kapitałowy 39,31% 43,29%
Współczynnik kapitału T1 39,31% 43,29%
Współczynnik kapitału CET1 39,31% 43,29%
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) 2,59% 3,09%
Stopa zwrotu z kapitału netto (ROE) 15,03% 17,32%

 Reklamacje

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik 1. Zgłoszenie reklamacji

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik 2. Zgłoszenie reklamacji karty 

 

Regulamin mojeID

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

 

System kontroli wewnętrznej

Zarząd Banku prezentuje w sposób syntetyczny opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi, który  zostaje udostępniony w związku z wykonaniem obowiązku zawartego w treści rekomendacji 1.11 Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, wydanej Uchwałą Nr 141/2017 KNF z dnia 25.04.2017 r. (Dz. Urz. KNF 2017.7).

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi

Polityka unikania konfliktów interesów

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Polityka unikania konfliktów interesów